لغات پيوست‏‌هاى خطبه‌ى فدك – لغات فراز دوازدهم

به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز

 

لغات بخش 12

 

1 . عائِفةً: متنفر، بيزار، از لغت عَيَفَ: ترك، دورى.
2 . فَتَشكَّت: متألم شد، دردناك شد از عطش.
3 . قالِيَة: خشمگين، غضبناك.
4 . عَجَمتُهُم: جويدم، امتحان كردم، آزمودم.
5 . شَنَأْ تُهُم: دشمن داشتم، از لغت شَنَأن.
6 . سَبَرْتُهُم: امتحان كردم، كنه آن را به دست آوردم.
7 . لِفُلُولِ الْحَدِّ: تَرَك لبه ى شمشير.
8 . خَوَر القَناة: ضعف نفس، سستى نيزه.
9 . خَطَل: فساد رأى، نيرنگ در انديشه و فكر.
10 . رِبْقَتَها: ريسمانى كه بر گردن حيوانات بندند، دستگيره (ريسمان خلافت).
11 . اَوْقَتَها: از لغت اَوق: سنگينى، شوم بودن.
12 . شَنَنْتُ: آب پاشيدم روى خاك.
13 . فجَدْعاً: بريده باد گوششان، هلاكت باد بر آنان.
14 . عَقْرا: مجروح كردن، مجروح باد.

 

این مقاله برای شما مفید بود؟

Related Articles

Leave A Comment?

یک × پنج =