فراز دهم خطابه ی غدیر – متن فارسی

به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز

 

90. هان مردمان! همانا حج و عمره از شعایر و آداب خدایى است. پس زایران خانه‌ى خدا و عمره كنندگان بر صفا و مروه بسیار طواف كنند و آن كس كه در انجام كار خیر، فرمان بردارى كند حتماً خداوند سپاس‌گزار داناست. (بقره / ١۵٨)

91. هان مردمان! در خانه‌ى خدا حج به جاى آورید؛ هیچ خاندانى داخل آن نشد مگر بى‌نیاز شد و مژده گرفت و آن كه روى از آن برتافت، بى‌بهره و نیازمند گشت.

92. هان مردمان! مؤمنى در موقف (عرفات و مشعر و منا) نماند مگر این كه خداوند گناهان گذشته‌ى او را آمرزید. پس بایسته است كه پس از پایان اعمال حج (با پاكى) كار خود را از سر گیرد. هان مردمان! حاجیان از سوى خداوند كمك شده و هزینه‌هاى سفرشان جاى‌گزین خواهد شد و البتّه، خداوند پاداش نیكوكاران را تباه نخواهد فرمود.

93. هان مردمان! خانه‌ى خدا را با دین كامل و ژرفاى دانش دیدار كنید و از زیارتگاه‌ها جز با توبه و باز ایستادن (از گناهان) برنگردید.

94. هان مردمان! نماز را به پا دارید و زكات پردازید؛ همان‌سان كه خداوند عزّوجلّ امر فرموده است. پس اگر زمان بر شما دراز شد و كوتاهى كردید و یا از یاد بردید، على صاحب اختیار و تبیین كننده‌ى بر شماست. همو كه خداوند عزّوجلّ پس از من، او را امانت‌دار خویش در میان آفریدگان نهاده است. او از من و من از اویم. همانا او و جانشینانش از فرزندان من به پرسش‌های‌تان پاسخ داده، آن چه را نمى‌دانید، به شما مى‌آموزند.

95. هان! روا و ناروا بیش از آن است كه آن‌ها را شمارش كرده، یك‌باره به روا فرمان دهم و از ناروا باز دارم؛ از این روى مأمورم كه از شما پیمان بگیرم كه دست‌در دست من نهید در پذیرش آن‌چه از سوى خداوند عزّوجلّ درباره‌ى على امیرمؤمنان آورده‌ام و درباره‌ى اوصیاى پس از او كه از من و اویند. این امامت در میان آنان پایدار است و فرجام آنان، مهدى است و استوارى پیشوایى تا روزى است كه او با خداوندِ قدر و قضا دیدار كند (قیامت).

96. هان مردمان! شمایان را به هر روا و ناروا (حلال و حرام) رهنمایى كردم و از آن برنمى‌گردم. هان! آن‌ها را یاد آورید و نگه دارید و یك‌دیگر را به آن توصیه كنید و احكام خدا را دگرگون نسازید. هشدار! دوباره یاد مى‌آورم: هان! نماز به پا دارید و زكات بپردازید و به معروف فرمان دهید و از منكر بازدارید.

97. هشدار! برترین بخش امر به معروف این است كه به گفته‌ى من – درباره‌ى امامت و ولایت على و فرزندان او – برسید و سخنم را به دیگران برسانید و غایبان را به پذیرش فرمان من توصیه كنید و آنان را از ناسازگارى با من بازدارید كه این سخنان، فرمان خدا و من است. (هان!) هیچ امر به معروف و نهى از منكرى جز با امام معصوم تحقّق و كمال نمى‌یابد.

98. هان مردمان! قرآن بر شما روشن مى‌كند كه امامان پس از على، فرزندان اویند و من به شما معرّفى كردم كه آنان از او و از من‌اند؛ چرا كه خداوند در كتاب خود مى‌گوید: امامت را فرمانى پایدار در نسل او قرار داد (زخرف / ٢٨) و من نیز گفته‌ام: مادام كه به آن دو – قرآن و امامان – تمسّك كنید، گمراه نخواهید شد.

99. هان مردمان! پرهیزكارى! پرهیزكارى! از سختى رستخیز بپرهیزید؛ آن‌سان كه خداوند عزّوجلّ فرموده: البتّه زمین لرزه‌ى رستاخیز، حادثه‌اى بزرگ است (حج / ١)

100. یاد آورید مرگ و قیامت را، حساب و ترازوها (براى توزین اعمال) را، محاسبه‌ى در برابر پروردگار جهانیان و پاداش و كیفر را. پس آن‌كه نیكى كرد، پاداش گیرد و آن‌كه بدى كرد، بهره‌اى از بهشت نخواهد برد.

 

این مقاله برای شما مفید بود؟

Related Articles

Leave A Comment?

2 × 5 =