فراز ششم خطابه ی غدیر – متن فارسی

به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز

 

47. هان مردمان! ایمان آورید به خدا و رسول او و نورى كه (تغابن / ٨) همراهش فرود آمده پیش از آن كه چهره‌ها را تباه و باژگونه كنیم، یا چونان اصحاب روز شنبه (یهودیانى كه بر خدا نیرنگ آوردند) رانده شوید. (نساء / ۴٧) به خدا سوگند كه مقصود خدا از این آیه، گروهى از صحابه‌اند كه آنان را با نام و نَسَب مى‌شناسم؛ لیكن به پرده‌پوشى كارشان مأمورم. آنك هر كس پایه‌ى كار خویش را مِهر یا خشم على در دل قرار دهد و بداند كه ارزش عمل او، وابسته به آن است.

48. هان مردمان! نور از سوى خداوند عزّوجلّ در جان من، سپس در جان علىّ‌بن‌ابى‌طالب و آن گاه در نسل او تا قائم مهدى – كه حقّ خدا وتمامى حقّ ما را مى‌ستاند – جاى گرفته است؛ چرا كه خداوند عزّوجلّ ما را دلیل و حجّت قرار داده بر كوتاهى كنندگان به عمد، ستیزه گران، ناسازگاران، خائنان و گنه‌كاران و ستم‌گران و غاصبان از تمامى جهانیان.

49. هان مردمان! هشدارتان مى‌دهم: همانا من رسول خدایم. پیش از من نیز رسولانى آمده و سپرى شده‌اند. پس آیا اگر بمیرم یا كشته شوم، به جاهلیت بَر مى‌گردید؟ و آن كه به قهقرا برگردد، هرگز خدا را زیانى نخواهد رسانید و او سپاس گزاران شكیبا را پاداش خواهد داد. (آل عمران / ١۴۴)

50. هان! على و فرزندان من از نسل او، داراى كمال شكیبایى و سپاس گزارى‌اند.

51. هان مردمان! اسلام‌تان را بر من منّت نگذارید؛ (حجرات / ١٧) و بر خدا نیز، كه اعمال‌تان را بیهوده و تباه خواهد كرد و او بر شما خشم خواهد گرفت و شما را به شعله‌اى از آتش و مس گداخته (الرحمن / ٣۵) گرفتار خواهد كرد. به یقین پروردگار شما در كمین‌گاه است. (فجر / ١۴)

52. هان مردمان! به زودى پس از من امامانى خواهند آمد و شما را به آتش خواهند خواند. آنان در روز رستاخیز، تنها و بى‌یاور خواهند بود. (قصص / ۴١)

53. هان مردمان! آگاه باشید كه خداوند و من از آنان بیزاریم.

54. هان مردمان! حتماً آنان و یاران و پیروان و تابعان‌شان در پست‌ترین جایگاه آتش خواهند بود (نساء / ١۴۵) و چه جایگاه بدى است منزل متكبران. (نحل / ٢٩)

55. هان! كه آنان اصحاب صحیفه‌اند. اكنون هر كس در صحیفه‌ى خود نظر كند!!

56. هان مردمان! اینك جانشینى خود را به عنوان امامت و وراثت به امانت به جاى مى‌گذارم در نسل خود تا برپایى روز رستاخیز و اكنون، مأموریت تبلیغى خود را انجام دادم تا برهان بر هر شاهد و غایب باشد و نیز بر همه‌ى آنان كه زاده شده یا نشده‌اند. پس بایسته است، این سخن را حاضران به غایبان و فرزنداران به فرزندان تا برپایى رستاخیز ابلاغ كنند.

57. و به زودى گروهى پس از من، امامت را چپاول كرده، با پادشاهى جابه جا كنند. هان! خشم خدا بر غاصبان و چپاول‌گران و البتّه به زودى به كار شما، جن و انس (الرحمن / ٣١) خواهد پرداخت. آن‌كه مى‌پردازد – عذاب خواهد كرد – و شعله‌هاى آتش و مس گداخته بر سر شما ریخته خواهد شد و در آن هنگام هرگز یارى نمى‌شوید. (الرحمن / ٣۵)

58. هان مردمان! همانا خداوند عزّوجلّ شما را به خود رها نخواهد كرد تا ناپاك را از پاك جدا كند و هر آینه خداوند شما را بر غیب آگاه نمى‌سازد. (آل عمران / ١٧٩)

59. هان مردمان! هیچ سرزمینى نیست مگر این كه خداوند به خاطر تكذیب اهل آن – حق را – آن را پیش از برپایى رستاخیز نابود خواهد كرد و آن سرزمین را به امام مهدى خواهد سپرد و حتماً خداوند وعده‌ى خود را انجام خواهد داد.

60. هان مردمان! شمار فزونى از گذشتگان شما، گمراه شدند و خداوند نابودشان كرد و همو نابودكننده‌ى آیندگان است. خداوند فرموده: آیا پیشینیان را تباه نكردیم؟ و در پس آنان، آیندگان را نابود نساختیم؟ آرى با مجرمان این چنین كنیم. واى بر ناباوران در روز رستاخیز. (مرسلات / ١٩ – ١۶)

61. هان مردمان! همانا خداوند مرا فرمان داده و بازداشته و من نیز به دستور او به على امر و نهى كرده‌ام؛ پس دانش امر و نهى در نزد على است. فرمان او را بشنوید تا سلامت مانید و اطاعتش كنید تا هدایت شوید و از آن چه باز مى دارد، خوددارى كنید تا راه یابید و به سوى مقصد او حركت كنید و هرگز راه‌هاى پراكنده، شما را از راه او باز ندارد. (انعام / ١۵٣)

 

این مقاله برای شما مفید بود؟

Related Articles

Leave A Comment?

شانزده + 18 =