فراز هفتم خطابه ی غدیر – متن فارسی

به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز

 

62. هان مردمان! خداوند را صراط مستقیم منم كه فرمان به پیروى آن داده و سپس على و آن گاه فرزندانم از نسل او، پیشوایان هدایت‌اند كه به راستى و درستى راه مى‌برند و با حق دادگرى مى‌كنند. (اعراف / ١۵٩) سپس چنین خواند: به نام خداوند همه مهرِ مِهر وَرز، تمامى ستایش‌ها ویژه‌ى پروردگار جهانیان است. همو كه به همه‌ى آفرینش مِهر مى‌ورزد و به ویژگان، مِهر ویژه دارد. فرمانرواى روز جزاست. خداوندا! تنها تو را مى‌پرستیم و تنها از تو یارى مى‌جوییم. ما را به صراط مستقیم راهنمایى كن. راه آنان كه بر ایشان منّت نهاده، نعمت‌شان بخشیدى؛ نه راه خشم شدگان و نه راه گمراهان! (حمد /٧ – ١) و آن‌گاه ادامه داد: این سوره درباره‌ى من نزول یافته و به خدا سوگند شامل امامان است و به آنان اختصاص یافته. آنان‌اند اولیاى خدا كه ترس و اندوهى برای‌شان نباشد. (یونس / ۶٢) هان! همانا حزب الاهى چیره خواهد بود. (مائده / ۵۶)

63. هان! ستیزندگانِ آنان گمراه و نابخرد و همكاران شیاطین‌اند كه براى گمراهى مردمان، سخنان بیهوده را به یك‌دیگر مى‌رسانند. (انعام / ١١٢)

64. هشدار! خداوند در كتاب خود از دوستان امامان چنین یاد كرده: (اى پیامبر ما!) نمى‌یابى ایمان آورندگان به خدا و روز بازپسین را كه ستیزه‌گرانِ خدا و رسول او را دوست بدارند؛ گرچه پدران، فرزندان، برادران و خویشان‌شان باشند. خداوند ایمان را در دل‌های‌شان تثبیت فرموده و با روحى از سوى خود، ایشان را تأیید نمود و آنان را جاودانه در بهشت‌هایى درخواهد آورد كه از زیر درختان آن‌ها، نهرها جارى است. خداوند از آنان خشنود است و آنان از خداوند. همانان‌اند حزب خدا. هشدار كه حزب الاهى رستگاران‌اند. (مجادله/ ٢٢)

65. هان! دوست‌داران امامان، مؤمنانى هستند كه خداوند عزّوجلّ چنین توصیف فرموده: آنان كه ایمان آورده، باور خود را به شرك نیالوده‌اند؛ پس ایشان در امان‌اند و راه یافتگان. (انعام / ٨٢)

66. هشدار! یاران پیشوایان به باور رسیدگان‌اند و دور از تردید و انكار. (حجرات / ١۵)

67. هشدار! ایشان با آرامش و سلامت به بهشت درخواهند شد. و فرشتگان، با رفاه و تسلیم آنان را پذیرفته (انبیاء / ١٠٣) مى‌گویند: درود بر شمایان، اكنون پاكیزه شده‌اید! در بهشت، جاودانه درآیید (زمر / ٧٣)

68. هان! بهشت پاداش دوستان امامان است كه در آن بى‌حساب روزى داده خواهند شد. (غافر / ۴٠)

69. هشدار! دشمنان امامان در آتش درآیند. (نساء / ١٠)

70. هشدار! كه ناله‌ى افروزش جهنّم را – در حالى كه شعله‌هاى آن زبانه مى‌كشد – مى‌شنوند و زفیر (صداى بازدم) آن را دَر مى‌یابند. (ملك / ٧)

71. و خداوند در وصف‌شان فرماید: هرگاه امّتى در جهنّم درآید، همتاى خود را نفرین كند تا آن كه تمامى آنان به یك‌دیگر بپیوندند؛ پسینیان به پیشینیان گویند: پروردگارا! اینان ما را گمراه كردند؛ پس بر آنان كیفر دو چندان از آتش فرود آور. خداوند فرماید: براى هر دو گروه، كیفر دو چندان خواهد بود ولیكن شما نمى‌دانید. (اعراف / ٣٨)

72. هشدار! كه خداوند درباره‌ى دشمنان امامان فرماید: هر گروه از آنان كه در جهنّم انداخته شوند، نگاه‌بانان از آنان مى‌پرسند: مگر بر شما ترساننده‌اى نیامد؟ گفتند: چرا! لیكن تكذیب كرده، گفتیم: خداوند خبرى نداده و شمایان نیستید مگر در گمراهى بزرگ و نیز مى‌گویند: اگر سخن خدا را مى‌شنیدیم یا اندیشه مى‌كردیم، اكنون در میان اهل آتش نبودیم. پس اینان به گناه خود اعتراف نمودند، پس دور باد دوزخیان از رحمت خدا (ملك / ١١ – ٨)

73. هان! یاران امامان در نهان، از پروردگار خویش ترسانند. آمرزش و پاداش بزرگ برای‌شان خواهد بود.(ملك / ١٢)

74. هان! چه بسیار راه است میان شعله‌هاى آتش و پاداش بزرگ.

75. هان مردمان! ستیزه جوى ما كسى است كه خداوند او را ناستوده و نفرین فرموده و یاران و دوستان ما آنان‌اند كه خدا ایشان را ستوده و دوست مى‌دارد.

76. هان مردمان! همانا من انذارگرم و على بشارت دهنده!

77. هان مردمان! من بیم دهنده‌ام و على راهنماست.

78. هان مردمان! من پیامبرم و على وصىّ من است.

79. هان مردمان! من رسول‌ام و على، امام و وصىّ پس از من است و پس از او امامان، فرزندان اویند. آگاه باشید! من والد آنان و ایشان از صلب اویند.

 

این مقاله برای شما مفید بود؟

Related Articles

Leave A Comment?

16 − دوازده =